MLÁDEK, O. HMI pro potravinářskou linku plnění lahví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

S bakalářem Ondřejem Mládkem byla skvělá spolupráce. Zadání si obstaral z podniku ve svém regionu, jedná se o ovládání a vizualizaci plničky láhví. Častým jevem u takto regionálně orientovaných řešitelů – studentů je podceňování až ignorování konzultací s vedoucím. U pana Mládka tomu bylo naopak. Dostavoval se na pravidelné konzultace, které byly účelné, věcné a přispívaly k efektivitě jeho práce. Také byly důkazem samostatnosti řešení a iniciativnosti ve vymýšlení funkcí rozšiřujících zadání v průběhu řešení. Spíše než s problémy, přicházel ke konzultacím s novými nápady a náměty, které získával při studiu literatury a praktickém laborování s programovými nástroji, které používal. Řekl bych, že i mým radám naslouchal a využíval je. Zadání nebylo extrémně náročné, ale poctivou prací a pečlivým přístupem vytvořil student ucelený projekt ovládání a vizualizace stroje, včetně statistických reportů a vzdáleného přístupu k sledování procesu.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Sobotka, Milan

Zadání bakalářské práce je velmi náročné po stránce odborné i časové. Práce předpokládá zvládnutí programovacího jazyka Step 7 Simatic Manager a vizualizačního programu WinCC Flexible, vytvoření aplikace a jeho otestování. Student splnil zadání z hlediska cíle, tj. vytvořil aplikaci pro ovládání a vizualizaci nápojové linky. Bakalářská práce je přehledně uspořádána do deseti kapitol. Student v práci stručně představil několik vizualizačních systémů, včetně vizualizačních panelů od firmy Siemens. Jádro práce tvoří kapitola šestá – tvorba vizualizačního programu pro potravinářskou linku. Autor nás seznamuje nejdřív s možností využit Faceplate pro zobrazení jednotlivých strojů a pak s vlastním projektem pro dotykový panel MP377. V této kapitole mohlo být lépe vyřešeno umístění obrázku a jeho popis, tak aby se nacházely na stejné straně. V osmé kapitole popisuje sběr procesních dat do .csv souboru a jejich zpracování v MS Excel. Vizualizace procesu potravinářské linky je velmi dobře zpracovaná a praktická. Volba jazyku, servisní obrazovka, archivace dat, rozdílní přístup uživatelů, grafické zobrazení jednotlivých strojů. Zadání bakalářské práce splnil student v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 66328