KOTULA, P. Studie distribuční logistiky Pivovarů Lobkowicz a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šlichta, Radek

Student poměrně trefně vyjádřil hlavní problémy sekundární distribuce produktů ve společnosti Pivovary Lobkowicz a.s. (a nejen v ní), kterými jsou především restrikce ze strany zákazníků, se kterými je nutné při plánování rozvozů počítat. Tyto v některých případech velmi tvrdě nastavené restrikce (pro účely této práce jsou myšlena časová okna závozů), zejména u zákazníků s velmi malými odběry, výrazně snižují efektivitu plánování rozvozů. Rozdělení zákazníků dle ABC analýzy a odstranění restrikcí u nejméně významných zákazníků by mohlo být cestou k zefektivnění plánů rozvozů. Na druhou stranu může nastat (a zřejmě by nastal) problém u některých zákazníků při pokusu o zrušení nastavených restrikcí, protože by to pro ně znamenalo snížení komfortu dodávek. U prozákaznicky orientovaných společností by toto mohl být určitý problém. Na druhou stranu provedení navrhovaného řešení určitě stojí za zkoušku a i kdyby se restrikce podařilo odstranit jen u části zákazníků, stále by to mělo svůj význam a pozitivní dopad na efektivitu rozvozů. Co se týče samotného návrhu řešení a příslušných výpočtů, tak velmi pozitivně hodnotím stručnost, jednoduchost a přehlednost výsledků. Vzhledem k výše uvedenému tedy závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66376