PLATENKOVÁ, K. Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

V diplomní práci se vyskytuje řada nesprávných vymezení nebo nesprávných interpretací používaných ukazatelů. V této souvislosti doporučuji při obhajobě vysvětlit např. tvrzení k ukazateli úrokového krytí, které se vyskytuje na str. 39, str.57 a str.66. V různých obměnách se na těchto stranách uvádí, že ukazatel úrokového krytí vypovídá o schopnosti subjektu splácet úvěry. Na str.24 je uvedeno, že krátkodobými závazky jsou dluhy s okamžitou splatností. Jak jsou definovány krátkodobé závazky? Poslední otázka vyplývá z textu kap.2.2.2 a 2.2.3: lze každý vstup nového majitele do podniku zahrnout pod pojem rizikový kapitál?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Langrová, Blanka

Teoretická část není dostatečně propracovaná. Velmi nepřehledně popsána kapitola finanční analýza. Z čeho vlastně vycházíte? Chybí upřesnění,z kterých ukazatelů se v praktické části vychází. Finanční analýza velmi obsáhlá. Informace z finanční analýzy nebyly v plném rozsahu využity v praktické části. U každé firmy mi chybí vlastní závěr ze získaných poznatků. Je zde pouze shrnutí. V praktické části dobře tabulkově zpracováno. U všech firem mi chybí souhrnné grafické zpracování všech ukazatelů ke komplexnímu posouzení dané společnosti. Dle mého názoru ekonomický vývoj podniku financovaného rizikovýcm kapitálem jde ruku v ruce s výběrem vhodného investora a jeho vlivu na fungování podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 66396