MUSILOVÁ, S. Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě: 1) jak hodnotíte poslední vývoj podniku Tatra,a.s. z pohledu Vašeho hodnocení jeho ekonomického vývoje? 2) je vždy špatnou situací pro podnik, když se jeho zadluženost zvyšuje nebo je vyšší než doporučené hodnoty?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Blanka Langrová

V teoretické části jsou uvedeny informace, které přímo nesouvisí s rizikovým kapitálem. V popisu finanční analýzy jsou údaje, které zcela nesouvisí s danou tématikou. Tabulky a grafy jsou pěkné, ale jejich zpracování je pojato nešťastně. Unikli Vám v hodnocení podstatné informace. Ve shrnutí je nutné vycházet z faktů nikoliv z domněnek. Dle shrnutí jsem nabyla dojmu, že některé firmy šli po vstupu investora do likvidace, což není pravda (například str.44 a 63). Chybějící celkové závěry ke každému podniku. Shrnutí je nedostačující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 66394