ZERZÁNEK, P. Řídicí systém výstředníkového lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Hodnocený diplomant prokázal při práci na projektu velmi dobré znalosti a praktické zkušenosti při návrhu řídících algoritmů i uživatelských programů pro řízení výstředníkového lisu. Své odborné znalosti projevil i při tvorbě uživatelského řídicího programu pro obslužné funkce stroje. Postupoval systematicky a efektivně. Využíval literatury, kterou jsem mu doporučil, ochotně také přijímal i praktické rady. Projevilo se to i ve vyváženosti práce, která má charakter dobře zpracovaného a zjevně i bedlivě zákazníkem sledovaného projektu. Na zadání pracoval v zadávající firmě, kde také svoji práci fyzicky realizoval. Konzultace vedoucího práce využíval v přiměřeném rozsahu, na postupu jeho práce bylo vidět, že mu konzultace poskytoval také pracovník zadávající firmy, což diplomant v úvodu práce uvedl. Z tohoto pohledu se jevil jako svědomitý, pilný a zodpovědný. Průběžně prokazoval programátorské znalosti z aplikací automatizačních zařízení firmy Siemens v oblasti řízení i vizualizace. Dbal na logický sled, přiměřenou fotografickou dokumentaci a na dobrou grafickou úpravu.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Zemánek, Pavel

Cílem diplomové práce Bc. Pavla Zerzánka bylo vytvoření řídících programů a vizualizačního systému pro ovládání, řízení a vizualizaci výstředníkového lisu včetně potřebných komunikací pomocí sítě MPI a jeho implementace do lisovací linky firmy MASTR pomocí automatu SIEMENS. V práci je obecně popsán programovatelný automat SIEMENS – Simatic S7-300 a technologické zařízení na kterém byla provedena kompletní výměna elektrovýzbroje. Diplomant ve své práci vysvětlil pojmy, používané v dalším textu při řešení úlohy a provedl správný rozbor technologického zařízení podle jednotlivých činností výrobních zařízení, stejně jako rozbor situace s uplatněním PLC typu SIMATIC. V dalším textu se diplomant zabývá nejen popisem technologického zařízení, ale i použitých komponentů včetně bezpečnostního modulu a uživatelského programu. Všechny prostředky byly aplikovány standardním způsobem pro úspěšné vyřešení zadané problematiky. Není zmíněna funkční bezpečnost zařízení a bezpečnost zařízení vzhledem k obsluze stroje. Autor podrobně popisuje funkci a tvorbu jednotlivých řídících programů pro programovatelný automat Siemens – Simatic S7 – 300 pomocí vývojového prostředí STEP7. Činnost řídícího programu je vysvětlena podrobně s využitím vývojových diagramů jednotlivých procesů na celkovém řízení stroje. Uváděné vývojové diagramy dávají ucelený přehled o celkové činnosti, která je doplněna o znázornění pomocí vizualizace. Popis řídicího programu mohl být podrobněji rozebrán s ohledem na možné různé režimy činnosti výrobního stroje. ( Nájezd, zastavení, porucha apod.). Chybí stanovení nezbytných DI/DO obvodů resp. AI/AO pro připojení k PLC s vazbou na vývojové diagramy, které jsem v příloze nenašel. Prokázal velmi dobré teoretické znalosti z oblasti programovatelných systémů pro logické řízení strojů, technické informatiky i návrhu algoritmu logického řízení. Práce je zpracována v logickém sledu, bez logických skoků a některé části mohou sloužit jako technický manuál zařízení. Z práce je poznat, že diplomant má již zkušenosti s nasazením takovýchto systémů a že diplomant se uvedenou problematikou zabývá. Z vývojových diagramů lze dokumentovat správnost zvolené koncepce. Práci pokládám za časově náročnou a celkově svědčí o inženýrských schopnostech absolventa. Přínosem práce je úspěšná realizace a praktické ověření navrhovaného řešení.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 66330