MAZAL, C. Aktuátory pro vzdušný průzkumný prostředek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Vlastimil

Student Ctibor Mazal pro vlastní realizaci práce nastudoval principy řízení BLDC motorů a pokusil se u vyvíjeného quadrotoru implementovat bipolární komplementární způsob spínání tranzistorů budičů motorů. Práci si však dobře nerozvrhnul do průběhu semestru a podcenil její náročnost. To se odrazilo ve zvýšeném úsilí studenta v závěru semestru. V průběhu práce student narazil na problém nedostupnosti zdrojových kódů pro mikrokontrolér použitý v nové variantě budičů, což řešil úpravou zdrojových kódů z mikrokontroléru pro starší variantu desky. Komplementární spínání se mu podařilo implementovat, avšak narazil na další problém s přepínáním komutace. Ten už se mu bohužel do konce semestru zcela vyřešit nepodařilo. Student pracoval celkem iniciativně a dle mého názoru i samostatně. Navrhuji hodnocení 70b / C - dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Vomočil, Jan

Po odborné stránce lze zadání označit za středně těžké, přičemž časová náročnost zadání je tvořena především seznámením se se stávajícím programovým řešením řízení BLDC motorů a implementací nového způsobu řízení. Student prokázal teoretické znalosti v problematice řízení motorů. V úvodní části vysvětluje způsoby stávajícího řízení BLDC motorů. Dle zadání provedl rozbor možné úpravy způsobu řízení motorů. Dále student podrobně teoreticky popisuje realizaci zvoleného řešení. V závěru však naráží na problémy s vlastní programovou realizací, což má za důsledek nedokonalou funkčnost navrženého řešení v praxi. Vzniklé problémy zdůvodňuje, avšak některá svá tvrzení uvádí bez důkazů, i když tato tvrzení bylo možné ověřit měřením. Jedná se např. o tvrzení o časové náročnosti navrženého programového řešení a využití přerušení mikrokontroléru, přičemž uvádí, že výpočetní výkon mikrokontroléru je pro tuto aplikaci nízký. Důsledné zdůvodnění tohoto problému, by patně vedlo i k řešení tohoto problému a lepším experimentálním výsledkům celé práce. Písemný projev je uspořádán v logickém sledu. Vytknout lze pouze práci s referencemi na literární zdroje, kdy jsou tyto zdroje uváděny za některými kapitolami, přičemž by měly být všechny uvedeny v závěru práce a ve vlastním textu by mělo být pracováno pouze s odkazy. Dále lze vytknout kvalitu převzatých obrázků, kdy se např. na str. 22 vyskytuje převzatý obrázek i s vodotiskem. Podivuji se také nad tím, proč je práce psána v 1. osobě množného čísla, když na ní student pracoval sám. Práci lze však označit za původní a svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 66344