ČEGAN, T. Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autor bakalářské práce (BP) se ve své práci zaměřil na návrh modernizace inventarizačních postupů ve společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí s. r. o. V analytické části jsou vhodným způsobem kombinovány metody procesního řízení, společně s metodami výrobní logistiky a managementu jakosti, které v propojení s popisnou statistikou pomáhají v identifikaci hlavních nedostatků současných postupů inventarizace v podniku. Neopomenutelnou součástí BP je i originální způsob propočtu ekonomické návratnosti navrhovaného řešení. Celkově nadprůměrnou úroveň zpracování BP snižuje zejména rozlišení obrazové části analytické části BP. Otázka k obhajobě: Dle půdorysu expedičního skladu (viz. str. 36) navrhujete na str. 43 umístění WiFi přístupových bodů s kompletním pokrytím célého prostoru expedičního skladu. Nicméně na obr. č. 11 (viz. str. 43 jihozápadní prostor půdorysu skladu), zůstává nepokryté místo. Jaké je využití daného prostoru a jak bude vyřešen prostor, který nebude pokryt žádným z dosahu přístupových bodů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Benešová, Radka

Předmětem Bakalářská práce je návrh modernizace inventarizačních postupů v potravinářské firmě Mlékárně Valašské Meziříčí spol. s r.o. V analytické části autor hodnotí současný stav expedičního skladu i proces inventarizace v něm, vyhodnocuje negativa a navrhuje možnosti ke zlepšení tohoto procesu. Autor se dostatečně věnoval tomuto procesu, aby pochopil problematiku inventarizace v Mlékárně Valašské Meziříčí. Návrh zavedení mobilních terminálů by měl řešit jednak úsporu času, ale také chybovost, ke které dochází. Bakalářská práce je zpracována přehledně a lze konstatovat, že stanovené cíle se podařilo naplnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66369