PERNICA, I. Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselá, Jitka

Autor v práci provedl analýzu vnitřního i vnějšího prostředí podniku včetně analýzy marketingového mixu. Návrhy vyplývají z analýz a navazují na ně. Navržená opatření se týkají jednotlivých prvků marketingového mixu, je zhodnocena jejich finanční a časová náročnost a také pořadí změn dle jejich naléhavosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sehnalová, Lucie

V práci byly splněny stanovené cíle vhodně zvolenou metodikou řešení. Analytická část podrobně zpracovává interní prostředí podniku na základě čehož je možné snadno posoudit vhodnost navrhovaných řešení pro daný podnik. Doporučované návrhy jsou poměrně snadno aplikovatelné v praxi, jejich popis je však obecnější. V uvedených řešeních chybí návrh na zlepšení situace v rámci lokální propagace která je, jak vyplývá ze závěrů analýzy, nedostatečná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66360