KRŇÁVEK, M. Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Student Martin Krňávek se ve své bakalářské práci věnoval moderním technologiím pro energetické využití biomasy a odpadů. Toto téma je velmi aktuální jak v ČR, tak i v zahraničí, s ohledem na hojně diskutovanou problematiku nakládání s odpady a biomasou. Rovněž i s ohledem na současné strategické rozhodování velkých energetických společností o přechodu na decentralizované systémy energetických zdrojů. Práce svým obsahem a rozsahem splnila zadání. Práce je na výborné obsahové i formální úrovni. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice, v rešeršní části se mu velmi dobře podařilo extrahovat nejdůležitější informace z literatury. Teoretickou část práce student v závěru doplnil praktickým příkladem základního návrhového výpočtu jednotky pro energetické využití biomasy středního výkonu. V závěru svého hodnocení bych rád uvedl, že student Martin Krňávek má i praktické zkušenosti s danou problematikou díky účasti na uvádění do provozu biomasové kotelny v rámci jeho praxe ve společnosti EVECO Brno, s.r.o. Tím užitečně propojil teorii s praxí, což se kladně promítlo i v uvedené bakalářské práci. Celkově hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Frýba, Lukáš

V úvodní části práce se autor zabývá zdroji biomasy a její energetického využití. Jsou detailně popsány zdroje fytomasy a charakteristiky důležité pro energetické využití. V druhé části práce se autor zabývá popisem jednotek užívaných pro energetické využití biomasy a návrhovým výpočtem pro splnění požadované dodávky tepla. Předložená práce je na velmi dobré úrovni, splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64871