ECLEROVÁ, A. Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Otázka k obhajobě: Jak by podle Vás měla vypadat cena a propagace produktu směrem k "jednotlivcům"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pukovec, Jan

V případě využívání převzatého textu z cizích zdrojů a následné vlastní interpretaci, doporučuji přeformulování textu tak, aby zapadal gramaticky i stylisticky do kontextu a stylu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66294