HOLUB, V. Vertikální soustružnické stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit základní inženýrské úkoly. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krbalová, Maria

Student ve své práci provedl rešerši vertikálních soustružnických strojů. Zpracovaná bakalářská práce obsahuje popis vertikálních soustruhů a jejich základní dělení. V práci jsou popsány části strojů, vytvořen stručný přehled výrobců těchto strojů a nakonec proveden výpočtový návrh vybraného uzlu (upínací desky) soustružnického stroje. Práce je kvalitně ilustrována, nicméně se v ní vyskytují občasné gramatické chyby a překlepy. Žádné zásadní připomínky k práci nemám. Zadání práce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64818