ŠVERÁK, P. Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce velmi zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit pokročilé inženýrské úkoly. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krbalová, Maria

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá konstrukcí stroje pro zalisování podložek. Student ve své práci popsal rozbor prováděné výrobní operace, výběr technických parametrů stroje a základní výpočty. Práce je vhodně doplněná výkresy sestavy stroje, nicméně obsahuje gramatické a stylistické chyby, nepřesné technické výrazy. Přesto z podrobného popisu postupu návrhu stroje lze usoudit, že student dané látce dobře rozumí. Zadání práce bylo splněno, zvolené cíle byly naplněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64808