KRATOCHVÍL, M. Výzkum elektrochemických a materiálových charakteristik nově vyvinutých vrstevnatých elektrodových materiálů pro lithno-iontové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Bc, Kratochvíl Miroslav zpracoval práci, která se týkala možnosti použití vrstevnatých materiálů pro lithno- iontové akumulátory. Během měření a zpracování práce byl aktivní, samostatný a iniciativní. Práce má 83 stran včetně příloh. Má dobrou praktickou i grafickou úroveň. Je přínosem pro náš další výzkum v této oblasrti. Práci lze vytknout drobné nedostatky. Např.: U výřezů grafů impedanční spektroskopie pro vysoké frakvence chybí y osa. Oceňuji velké množství použité literatury- naší i zahraniční. Doporučuji proto přijmout práci k obhajobě a hodnotím stupněm výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Jirák, Tibor

Student Bc. Miroslav Kratochvíl se ve své diplomové práci zabývá výzkumem elektrochemických a materiálových charakteristik nově vyvinutých elektrodových materiálů na bázi kobaltitanu lithného pro kladnou elektrodu lithno-iontových baterií. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 83 stran s rozdělením na teoretickou a praktickou část. V prvé části se Bc. Miroslav Kratochvíl zaměřuje na popis elektrochemických zdrojů proudu s těžištěm v lithno-iontových akumulátorech. Nebylo opomenuto ani popsání elektrochemických měřicích metod a metod analyzujících strukturu a chemické vlastnosti připravených vzorků. Praktická část popisuje vzor přípravy elektrodového materiálu, elektrolytu a celkového experimentálního vzorku. Dále je popsáno vybavení měřicího pracoviště a poté jsou již uvedeny a zhodnoceny dosažené výsledky a to v oblasti elektrochemické, chemické a strukturní analýzy. Zpracování teoretické části hodnotím kladně vzhledem k návaznosti kapitol, k zaměření se samostatně na komponenty Li-ion akumulátorů a k vytyčení stěžejní informací nejen pro kladné elektrody lithno-iontových článků. V praktické části Bc. Miroslav Kratochvíl kvalitně zhodnocuje dosažené výsledky a přesně dokumentuje kroky k nim vedoucí, pouze vyhodnocení impedanční spektroskopie mohlo být více rozvedeno (schéma náhradních obvodů u analýz impedanční spektroskopie). Výše zmíněná výtka však nesnižuje vysokou kvalitu závěrečného shrnutí diplomové práce a celkově tedy hodnotím zpracování a interpretaci výsledků velmi pozitivně. Rozsah diplomové práce je více než dostatečný. Použitá literatura je umístěna vhodně pomocí odkazů do textu diplomové práce a pokrývá několik možných zdrojů a to zahraniční i tuzemské knižní publikace, anglicky psané vědecké texty z uznávaných žurnálů a v mírném počtu chemické texty zveřejňované na webových portálech českými univerzitami, např. Univerzita Karlova v Praze. Výčet použité literatury tedy považuji za dostatečný a je z něj patrné, že Bc. Miroslav Kratochvíl se seznámil s zvolenou tématikou a získal v ní velmi dobré vlastnosti znalosti. Diplomová práce působí velmi přehledně a systematicky a hodnotím ji tedy stupněm A, tj. výborně. Ing. Tibor Jirák

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 23111