MIKESKA, J. Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Jaroslava Mikesky bylo vytvořit laboratorní úlohy demonstrující použití periferií mikrokontroléru Freescale MC9S08LH. Zadání považuji po časové i odborné stránce za průměrně náročné. Student byl po časové stránce znevýhodněn tím, že bakalářská práce nenavazovala na předcházející semestrální práci. Bohužel pan Mikeska nepřistupoval k práci zodpovědně, za celý semestr se dostavil na konzultaci pouze jednou a to necelý měsíc před odevzdáním práce. Musím konstatovat, že své bakalářské práci nevěnoval dostatečné množství času. Tomu odpovídá i výsledek, kdy dikce zadání ani popis úloh není příliš vhodný pro účely výuky předmětu mikroprocesory ve 2. ročníku bakalářského studia. Jako vedoucí hodnotím pana Jaroslava Mikesku známkou dostatečně/E (55 bodů).

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Burian, František

Úkolem studenta Jaroslava Mikesky bylo navrhnout laboratorní úlohy s použitím předloženého mikrokontroleru. Zadání tak, jak bylo formulováno, bylo splněno s výhradami. Student se na 5 stranách věnuje použitému mikrokontroleru, na dalších 3 stranách vývojové desce, která obsahuje daný mikrokontroler, a na dalších 5 stranách popisu práce s vývojovým prostředím. Zbytek práce (22 stran) popisuje vlastní navržené laboratorní úlohy. U práce didaktického charakteru bych však předpokládal alespoň základní rešerši v oblasti didaktiky laboratorních úloh. Dále bych předpokládal alespoň stručný přehled informací o předmětu, pro který jsou laboratorní úlohy navrženy, jejich časový rozsah a úroveň znalostí studentů, kteří do předmětu vstupují. Též jasná specifikace toho, co se studenti mají během cvičení na úlohách naučit chybí. Absolutní absence těchto informací v práci vede k vytvoření úloh, u nichž není jasný dopad na znalosti studentů v předmětu. Vytvořené práce nemají žádnou didaktickou kvalitu, a postup práce podle těchto zadání je didakticky neuchopitelný, místy až matoucí. Úlohy vykazují popisný charakter, jsou vhodné spíše pro samostudium, či realizaci domácích úkolů, než na řízenou práci v laboratoři. Jednotlivé laboratorní úlohy postrádají bloková schemata použitých obvodů, postrádají pomůcky, které umožní vyučujícímu rychle a efektivně řešit problémy vzniknuvší během práce studentů. U jednotlivých úloh není proveden ani náznakem rozbor možných problémů, se kterými se studenti mohou setkat při realizaci. Dále není proveden časový odhad, který potřebuje student pro úspěšné vyřešení úlohy. Zdrojové kódy vložené studentem ukazují na studentovy neznalosti programování v jazyce C, kód je nepřehledný, s velkým množstvím potencionálních těžce odhalitelných míst vzniku chyby. Po formální stránce se jeví práce jako původní, avšak mnoho odstavců rešeršní části vypadá, jako by bylo obtížně čitelným strojovým překladem katalogového listu (str 13, prakticky všechny odstavce kromě prvního), který není nikde citován. Student projevil svou prací některé bakalářské schopnosti budoucího bakaláře. Práci doporučuji k obhajobě s výhradami.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 66430