UHLÍŘOVÁ, J. Návrh opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Celkové lze práci považovat za poměrně zdařilou. Autorka prezentuje poměrně jasný pohled na situaci na trhu. Přestože lze s některými tvrzeními nesouhlasit, autorka vymezuje jasné důvody svého pohledu. Otázky: 1/ Jaké je možné využití konceptu založeného na zdrojích a základních kompetencích v případě daného podniku? 2/ Jaké jsou možné scénáře rozvoje společnosti Mironet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce jsou splněny v odpovídající míře.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Práce se opírá především o klasické přístupy a snaží se kombinovat více pohledů. Volba metod je adekvátní jejich aplikace je v některých případech poněkud zjednodušená.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Práce kombinuje řadu metoda a přístupů. V některých případech tak sice dochází k překryvu zvolených pohledů, ale v zásadě je tento postup možno hodnotit velmi kladně. Hodnocení konkurenceschopnosti se snaží kombinovat jak externí, tak interní pohled. Lépe mohly být využity koncepty hodnotového řetězce, které autorka vymezuje v analytické části. Stejně tak by z hlediska hodnocení konkurenceschopnosti mohlo být přínosem využití přístupu analýzy zdrojů.
Praktická využitelnost výsledků D Za správný lze označit přístup, kdy autorka zdůrazňuje význam kvality služeb jakožto faktoru konkurenceschopnosti dané společnosti. Problémem je jistá obecnost některých návrhů a jejich nedotaženost. Škoda je, že autorka lépe nevyužila pro formulaci návrhu koncepty konkurenceschopnosti, se kterými pracuje v teoretické a analytické části. V některých částech návrhu jsou nepřesnosti - například vyčíslení mzdových nákladů na straně 111. Vlastní zhodnocení návrhů mohlo lépe pracovat s reflexí situace na trhu. Podobně tak problematika implementace navrhovaných opatření (zejména v oblasti zkvalitňování služeb) mohla být více rozpracována.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Některé části práce jsou méně přehledné. Místy se vyskytují překlepy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Citace mohly být zpracovány přesněji.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kruntorádová, Markéta

Práce obsahuje množství formálních chyb. Např. pravopisné chyby a překlepy, vynechání položek v obsahu, formát odstavců apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 66448