VANČURA, J. Citlivost vozidel na boční vítr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Doktorand po nástupu do prezenční formy doktorského studia průběžně skládal dílčí zkoušky a současně intenzivně pracoval i na dílčích úkolech v souvislosti s přípravou disertační práce jak v části výpočtového modelování, tak i přípravy technických experimentů, kde navázal účinnou spolupráci s firmou Škoda Auto, a.s. Dílčí zkoušky i státní doktorskou zkoušku složil v plánovaných termínech, dokončení disertační práce bylo vázáno na realizaci náročných technických experimentů ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Výsledky disertace přispěly k řešení problematiky jízdní dynamiky moderních vozidel, která je i součástí problematiky řešené v rámci Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Výsledky disertace doktorand zveřejnil na vědeckých recenzovaných publikacích, takže předložená disertace splňuje požadavky na tento typ prací kladené a mohla být předložena k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dundálek, Radim

posudek v pdf

Navrhovaná známka

Kaplan, Zdeněk

posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67552