KOVÁČIK, V. Návrh projektu zavedení internetových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zpracována na téma návrh projektu zavedení internetových stránek. Práce obsahuje podstatné náležitosti projektu. Otázky k obhajobě: 1. Uveďte, proč jste neprovedl časovou analýzu pomocí Ganttova diagramu, kde by se dalo vše graficky znázornit. 2. Uveďte důvody, proč jste práci pojal jako projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubíčková, Vladana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 66420