MALIŠ, M. Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Václavek, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. Jedná se o téma zajímavé jak z pohledu teorie, tak i možných aplikací. Práce uvádí přehled existujících algoritmů bezsnímačového řízení synchronního motoru, přičemž bylo provedeno zajímavé srovnání chování jednotlivých algoritmů. Algoritmy byly ověřeny simulací a co-simulací v prostředí Matlab-Simulink, vybrané algoritmy pak byly ověřeny experimentálně na skutečném pohonu. Výsledkem diplomové práce je zejména praktická implementace algoritmů bezsnímačového řízení, přičemž vytvořené aplikace mohou být využity v dalších projektech. Cenných zkušeností bylo dosaženo při posouzení vlivu “dead-time” na kvalitu odhadu polohy a otáček v nízkých oblastí, zajímavé jsou rovněž výsledky při implementaci řešení odstranění driftu integrace v algoritmech založených na MRAS struktuře. Diplomant pracoval samostatně s přiměřeným využitím konzultací. Po formální stránce je práce zpracována přehledně a pečlivě jak pokud jde o grafické zpracování, tak i text práce. Zadání bylo splněno. Diplomant prokázal inženýrské schopnosti, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Veselý, Libor

Předložená diplomová práce se zabývá algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem. Zadání lze považovat za náročné jak po stránce teoretické, tak také implementační. Práce je logicky a přehledně rozdělena do sedmi kapitol, které mají odpovídající rozsah. Největší část práce se věnuje estimace parametrů a stavů synchronního motoru. Práce je po jazykové i grafické stránce na vysoké úrovni. Pouze bych vytknul horší kvalitu obrázku 1.1 a popisky v anglickém jazyce u obrázků 1.1 a 2.1. Rovnice 3.62 není položena zcela správně, totiž korekce aposteriorního odhadu stavů by podle vašeho předpisu nabývala v každém kroku nulových hodnot. Student během řešení musel proniknout do složité problematiky vektorového řízení, modelování SPMSM, estimace parametrů a stavů. Student ve své práci prokázal výbornou znalost řešené problematiky. Práce svědčí o inženýrských schopnostech studenta a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení A-91.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 66425