KOVÁŘ, P. Vizualizace zvukových polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo zejména nastudování a praktická implementace dvou odlišných algoritmů akustické holografie v prostředí LabVIEW a jejich integrace do komplexní aplikace pro vizualizaci zdrojů hluku v blízkém poli s využitím hardwarové platformy PXI a mikrofonního pole B&K. Úkolem studenta byla zejména softwarová část práce řešící vlastní implementaci algoritmů a dále vytvoření komplexní měřicí aplikace pro lokalizaci. Funkčnost celého systému měla být také prakticky ověřena na testovacím zdroji zvuku. Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Studentovo pracovní nasazení bylo nárazové a nebylo úplně přiměřené složitosti řešené problematiky, což se projevilo zejména v kvalitě a rozsahu implementace výsledné aplikace pro lokalizaci. Současně zde byla i patrná menší zkušenost s tvorbou kódu v prostředí LabVIEW, i když problematiku nakonec zvládl. Konzultace využíval zejména ke konci řešení bakalářské práce, kdy se dostal k ověřování implementovaných algoritmů porovnáním s výsledky výpočtů v Matlabu. Z důvodu, že se student začal intenzivněji věnovat tvorbě aplikace v LabVIEW a zpracování praktických měření až ke konci vymezeného období, i vynaložené úsilí se stupňovalo až s blížícím se termínem odevzdání, nezbývalo tedy moc prostoru pro detailnější diskusi nad výslednou strukturou komplexní měřicí aplikace. V průběhu zpracování práce nastudoval pouze několik dostupných českých literárních zdrojů, poskytnutou anglickou literaturu intenzivněji nevyužil. Při zpracování bakalářské práce se jinak nesetkal s žádnými významnějšími problémy. I přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Cílem bakalářské práce bylo seznámit se základními algoritmy používaných při lokalizaci a vizualizaci zdrojů zvuku v blízkém poli pomocí akustické holografie, popsat základní funkce a způsob jejich implementace v prostředí Matlab a následně tyto algoritmy implementovat i v prostředí LabVIEW. Konečným výsledkem pak bylo vytvoření aplikace pro vizualizaci zdrojů zvuku pomocí dvou zvolených algoritmů akustické holografie a funkčnost vytvořené aplikace ověřit na testovacím zdroji zvuku. Předložená práce se skládá ze sedmi kapitol - čtyři kapitoly jsou teoretické (19 stran), tři kapitoly jsou praktické a realizační (18 stran včetně závěru). V práci byly shrnuty důležité informace ve všech oblastech potřebných pro vypracování této bakalářské práce. Teoretická část je vypracována velmi přehledně, avšak počet převzatých částí z citované literatury je velmi značný, až to nabývá dojmu kompilátu. Vlastních rešeršních částí je poměrně málo. V praktické části práce byly implementovány dva požadované algoritmy a aplikace je funkční, avšak působí neúplným dojmem a těžko lze posoudit komplexnost naprogramovaných částí, což je i na první pohled zřejmé z ukázky aplikace v příloze B. Po časové stránce se jednalo o poměrně náročné téma na bakalářskou práci, které předpokládalo získání znalostí z oblasti akustiky, měření a zpracování signálů z mikrofonů, ale i matematiky a programování (Matlab a LabVIEW). Je ale znát se, že ne se všemi oblastmi se student vyrovnal tak, aby problematiku mohl se všemi výhodami využít ve své práci, např. již zmíněné programování v LabVIEW, kde ne vždy bylo zvoleno optimální řešení a výsledná aplikace po stránce grafické i funkční by mohla být na mnohem lepší úrovni. V závěru bohužel není hlubší diskuse nad výsledky z praktické části, je uveden víceméně obsah práce. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, vyváženost teoretické a praktické stránky je v očekávaném poměru a logickém sledu, jen zřídka lze narazit na překlepy. Rozsah kapitol v zásadě odpovídá jejich důležitosti. Použité obrázky v teoretické části umožňují představu o dané problematice. Vytknul bych ale smysluplnost ukázek LabVIEW schémat v kapitole 5. Výstižnější by bylo blokové schéma a popis. Také čitelnost grafů je poměrně nízká a popisky os nejsou česky, když je práce psána v českém jazyce (např. téměř všechny obrázky v kapitole 6). Převzaté části jsou patřičně citovány, ale vlastní citace ne vždy odpovídají citační normě. Odevzdaná práce a v ní dosažené výsledky svědčí o schopnostech bakaláře a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 66478