POLÚCH, E. Návrh obchodní strategie SBU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Práce zdařile aplikuje zvolený koncept v kontextu řešení reálné situace. Je zřejmá jednoznačná vazba mezi obecnými východisky a zpracováním praktické části. Otázka: Jaké externí faktory považujete z hlediska rozvoje společnosti za klíčové?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce jsou splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený koncept je jednoznačně definovaný a jeho aplikace je logická a odůvodněná.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Lépe mohly být formulovány závěry analýzy externích faktorů a východiska potenciálně ovlivňující existenci společnosti.
Praktická využitelnost výsledků B Práce vychází z reálných možností společnosti. Snaží se koncipovat závěry tak, aby byly kombinovány opatření, která je třeba realizovat v krátkodobém horizontu spolu se strategickými otázkami rozvoje.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočkal, Emil

Zaujal mne nevšední obor činnosti SBU. K němu směřuji i své otázky. Práce je čtivá, ucelená a hutná, bez zbytečných slov, což odpovídá potřebám praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66450