JAKUBÍK, J. Databázový systém pro evidenci DNS/DHCP záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Juraje Jakubíka bylo navrhnout a implementovat databázový systém pro evidenci DNS/DHCP záznamů. Zadání považuji po časové stránce za průměrně náročné. Pochopení vzájemného vztahu mezi IPv4, IPv6 adresami, vlan sítěmi, oprávněními pro jednotlivé správce a na jejich základě vytvoření databázového modelu byl již nadprůměrně náročný úkol. Bakalářská práce navazovala na předcházející semestrální práci. Pan Jakubík disponoval průměrnými znalostmi z oblasti databázových systémů a solidními znalostmi z oblasti DNS a DHCP systémů. Během práce pravidelně konzultoval dosažené výsledky a ujasňoval si další postup. Prokázal schopnost samostatné práce s literaturou. Bohužel psaní textu práce nevěnoval dostatečné množství času a práce neobsahuje důležité informace, jako např. úvahy, na jejichž základě byl sestaven databázový model. Jako vedoucí hodnotím pana Juraje Jakubíka známkou dobře/C (75 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Petyovský, Petr

Zadání této bakalářské práce patřilo s požadavkem na realizaci databázového informačního systému s mnoha specifickými podmínkami mezi náročnější. Student prokázal znalosti z oblasti konfigurace počítačové sítě a návrhu databázových informačních systémů. Získané znalosti aplikoval v praktické realizaci IS pro evidenci DNS a DHCP záznamů v počítačové síti VUT FEKT. Zadání vedoucího práce bylo z velké části splněno a dosažené výsledky jsou obsaženy především v přílohách práce. Způsob řešení zadání svědčí o orientaci studenta v oboru a zvolené řešení lze označit s výhradami za správné. Student při řešení bakalářské práce využívá nastudované znalosti, uvedené v kapitolách 2 – 5. Kapitoly 6 - 7 jsou věnovány návrhu a realizaci datového modelu. V těchto kapitolách postrádám podrobnější diskusi nad realizovaným datovým modelem. V kapitole 8, popisující uživatelské rozhraní, postrádám jakékoliv demonstrační snímky uživatelských formulářů a mapu přechodů mezi nimi. Kapitola 9, která má popisovat stěžejní část práce, automatické vytváření konfiguračních souboru pro DNS a DHCP servery, má bohužel pouze informační charakter o rozsahu jedné strany. Kap. 10 a 11 jsou věnovány popisu testování IS a jeho instalaci, každá z kapitol opět o rozsahu jediné strany. Výsledná realizovaná aplikace, tedy rozhodně není dostatečně zdokumentována a její budoucí rozšiřování bude tedy velmi obtížné. Přínos práce tedy vidím pouze v prvotní dokumentaci návrhu ER diagramů databáze. Formální zpracování práce je tedy na podprůměrné úrovni. Text je sice vhodně rozčleněn do dostatečného množství samostatných kapitol, ale jednotlivé kapitoly nemají rozhodně dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. Závěrečná kapitola 12 věnovaná zhodnocení svým rozsahem spíše odpovídá práci semestrální. V práci dále citelně postrádám rejstřík použitých pojmů a zkratek. V textu práce je minimální množství překlepů, což mne vede k přesvědčení, že se student v závěru práce nedostal do časové tísně a mohl tedy text práce rozšířit. Přiložené CD obsahuje text práce, zdrojové a konfigurační soubory výsledné webové aplikace. Vzhledem k náročnosti úkolu a dosaženým výsledkům mohu zodpovědně konstatovat, že předložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a práci doporučuji k obhajobě. Jedná se ale o případ, kdy nedostatečný rozsah textové dokumentace značně degraduje celkový výsledek práce. Studentovi navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm: uspokojivě - D.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 66454