PLEVA, P. Převod zvuku do MIDI formátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Zadání bakalářské práce bylo vypsáno na žádost studenta, který tak během řešení prokazoval osobní angažovanost. Projekt se věnoval způsobu, jak převést zvukový signál (konkrétně nahrávku příčné flétny) na MIDI (tedy v podstatě do notového zápisu). Ačkoliv se dané řešení dá najít na komerční bázi, popis algoritmů, případně zveřejněné postupy dostupné nejsou. Student tedy v podstatě experimentoval na úrovni zpracování signálu v Matlabu. Od původního záměru implementovat algoritmus v nějakém embedded zařízení bylo kvůli složitosti a časové tísni upuštěno. Dané algoritmy by si zasluhovaly další vylepšení a testování, ale jsou funkční i v současném stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Bakalářská práce pojednává o možnostech zápisu hudebních signálů do formátu MIDI. Práce je přehledně a logicky členěna a obsahuje dostatečný počet stran (28 + přílohy). Teoretický popis formátu MIDI a především hudební teorie je pěkně vypracována a je srozumitelná i pro laika. Realizační část projektu naopak vykazuje nedostatky a naznačuje nedokončenou práci. Veškeré testování bylo provedeno pouze v prostředí Matlab a chybí tak implementace na „zvolenou výpočetní platformu“, včetně diskuze náročnosti takové implementace. Testování zápisu hudebního signálu mohlo být provedeno pomocí většího počtu testovacích vzorků. Rovněž je uvažován pouze základní tón signálu – formát MIDI obsahuje více informací. Formální stránka práce obsahuje zbytečné nedostatky (nejednotné styly, fonty, absence citací, či chybná interpunkce). Výpis zdrojového kódu není potřeba uvádět v textové části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 31001