HUBÁLEK, M. Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Diplomová práce se zabývá problematikou systémové elektroinstalace a její využití jako BMS. Je členěna do přehledných kapitol a splňuje všechny požadavky a náležitosti diplomové práce. V úvodu diplomant přehledně popisuje nejpoužívanější standardy systémových elektroinstalací a podrobně se zaměřuje na systém Foxtrot od firmy TECO. Hlavní částí práce tvoří návrh laboratorního panelu systému FOXTROT a zpracování laboratorních návodů pro dvě úlohy zahrnující nejmodernější systém řízení technologie budov. Diplomant splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu. Po odborné stránce a po stránce formálního zpracování je práce až na drobné nepřesnosti na výborné úrovni. Při řešení dané problematiky diplomant projevil velmi dobrou orientaci v problematice a s příkladnou samostatností a kreativitou zpracoval zadaný problém. Kladně hodnotím dobrou práci s literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A. Otázky: Jaký je rozdíl mezi sběrnicemi TCL2 a CIB? Jaké kabely jsou doporučeny pro sběrnici?

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Ano odpovídá, práce řeší zadanou problematiku. Vznikl laboratorní panel se systémovou elektroinstalací TECO včetně vizualizačního a řídicího software. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Struktura práce je logická a dává smysl. Dílčí kapitoly a oddíly na sebe navazují se zřetelným záměrem autora. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. Diplomant věcně, místy až příliš stručně provedl v rámci prvních dvou kapitol cca na sedmi stranách úvod do problematiky inteligentních domů a řídicích systémů. Následně se již diplomant plně věnuje popisu návrhu laboratorního panelu a jeho oživení. Ačkoliv to není z práce na první pohled zřejmé, vznikem panelu, ovládacího a vizualizačního software bylo odvedeno množství samostatné a tvůrčí práce. Tuto skutečnost hodnotím velice kladně. V práci mi však chybí jaká kolik diskuze funkcí a možností panelu potažmo demonstrované instalace. Není také zřejmé, jestli v rámci práce vznikly nějaké modelové úlohy apod. 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Ano, práce řeší dnes všudy přítomné téma inteligentních instalací, domů, budov potažmo sítí. Práce jako takové nové poznatky explicitně nepřináší, ale výsledky práce slouží k demonstraci nejnovějších technologií 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Vzhledem k charakteru práce pracoval diplomant s poměrně úzkou škálou informačních zdrojů, a to především s technickými návody, příručkami a manuály. Tato skutečnost je patrně důvodem i strohé úvodní částí práce. Seznam použité literatury odpovídá normě, bohužel některé uvedené položky se v textu necitují, což je prohřešek proti citačním pravidlům. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Po formální stránce je práce na dobré úrovni a nijak se nevymyká průměru dnešních prací tohoto typů. Drobné prohřešky, kterých se diplomant dopustil, nijak výrazně nezhoršují kvalitu práce. V práci se občas vykytují kostrbaté slovní obraty a formulace. V práci jsem nenalezl seznam symbolů a zkratek, i když se v práci různé zkratky a veličiny vyskytují. Mezi obrázky 4-1 a 4-26 není na první pohled patrný rozdíl, který bylo vhodné graficky zvýraznit atp. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Práce má především praktický význam. Vzniklého panelu bude využíváno při výuce a při řešení navazujících studentských prací. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Práce je velmi dobrým dílem o poměrně aktuální a zajímavé problematice. Diplomant nepochybně udělal mnoho vlastní práce v náročném a novém programu, bohužel teoretický úvod k práci, je nadmíru stručný a výsledky práce a možnosti, vlastnosti a funkce panelu nejsou dostatečně diskutovány. Ano práci doporučuji k obhajobě, v rámci které by měl autor pro upřesnění zodpovědět uvedené otázky.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 66492