HERBERGER, D. Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kundera, Václav

Práce je na odpovídající úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metodika byla použita správně a odpovídala rozsahu a typu práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace byla přehledná a odpovídá výskledkům práce.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky jsou dobře zpracovány a jsou použitelné do praxe. Praktické využití už záleží na činovnících sportovního svazu a funkcionářích sportovních klubů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledná a dobře uspořádaná. I čtenář, který se úplně neorientuje v dané problmatice sportovního managmentu se bude v práci orientovat, jak ve východiscích, tak v závěrech.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je zvládnutá velice dobře. Student má přehled o dostupné literatuře a využíval i zkušeností trenérů/odborníků z praxe. Citace jsou použity správně a vyváženě.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Málek, Petr

Cíl bakalářské práce dle zadání byl splněn. Práce svým rozsahem splňuje, dle mého názoru, požadavky na bakalářskou práci. Autor prokázal nejen výbornou orientaci v teoretických východiscích předkládání bakalářské práce, ale navíc poznatky z teoretické části dobře kombinuje a využívá z hlediska praktického řešení cíle práce. Dosažené výsledky jsou vhodně interpretovány. podávají ucelený obraz o provozu a řízení klubu sportovní brokové střelby. Výsledky bakalářské práce lze využít z praktického hlediska nejen na posuzovaný SSK Activ Sport, ale v zásadě na celé sportovní odvětví. Proto považuji praktickou využitelnost výsledků za více než odpovídající požadavkům práce. Zvolená struktura je přehledná a vede ke splnění cíle práce. Práce s informačními zdroji odpovídá potřebám bakalářské práce. Množství tabulek a obrázků vhodně doplňuje text

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72795