FALEŠNÍK, V. Subjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rášo, Ondřej

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, zadání splnil v plném rozsahu. V rámci bakalářské práce byly realizovány dva poslechové experimenty vč. statistického vyhodnocení. Současně s touto realizací student vytvořil vhodné programové vybavení pro tyto experimenty. Kladně hodnotím zejména snahu studenta provést detailnější diskuzi nad získanými výsledky. Tato diskuze bývá obtížná, zvláště pro studenta bakalářského studia. Celkově práci hodnotím A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mach, Václav

Student ve své práci řeší problematiku poslechových testů při zkoumání vlivu aditivního šumu pozadí ve zvukových záznamech. V práci jsou nejprve popsány základy psychologických měření, psychologický experiment a metody měření v psychoakustice. V rámci tohoto teoretického úvodu jsou metody podrobně rozebrány. Vzhledem k celkovém rozsahu práce, který daleko překračuje doporučený počet stran, bych u metod, které nebyly v experimentech využity, doporučil popis zkrátit. Stejně tak je v dalším textu zbytečné odvození Wienerova filtru. Student vybral vhodnou metodu a v další části práce popisuje realizované poslechové testy. V jazyce C++ implementoval zároveň aplikaci, která usnadňuje respondentům testu zadávat hodnocení, ocenil bych však umístění aplikace do přílohy DP. Průběh i výsledky testů byly velmi kvalitně popsány, stejně tak statistické zpracování výsledků považuji za nadstandardní. Z textu však vyplývá konfliktní údaj o délce testovacích nahrávek, kdy na závěr prvního testu student hodnotí délku 7s za nedostatečnou a v druhém testu stejnou délku znovu používá. Po formální stránce je práce průměrná, především obsahuje nedostatky v interpunkci u vzorců nebo chybějící písmenka. Elektronická verze neobsahuje titulní stránky práce ani zadání. Přes uvedené nedostatky práci považuji celkově za velmi kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 66556