DOLEŽAL, O. Využití POF v přístupových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student Ondřej Doležal aktivně pokračoval na rozpracované části zadání. Byl aktivní, pravidelně docházel na konzultace, připravil metodiku a zpracoval novou technologii optických polymerových vláken – POF. Jeho přístup k zadanému úkolu hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Šporik, Jan

Student Doležal splnil všechny body zadání. V práci popsal klíčové parametry plastových vláken, uvedl jejich typy. Teoreticky je porovnal s vlákny na bázi křemíku. Popsal metodiku práce s plastovými vlákny a uvedl parametry a možnosti měření. V rámci začlenění POF sítě do FTTH provedl návrh cvičného polygonu. Uvedl několik variant, které podrobně popsal. Výsledky měření vhodně prezentuje a kvalitně popisuje. Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Práce je dobře členěna do kapitol. Student vhodně využívá v textu odkazy na kapitoly. Úroveň nepatrně snižuje výskyt překlepů (vetší-str.21, násldek-str.41, atd.). Formální nedostatky práce prakticky nemá, jen například způsob okótování úhlu v obr.1.1, případně zápis použité literatury není dle normy. V práci bylo provedeno množství měření a porovnání. Výsledky jsou vhodně prezentovány a je vždy provedena pečlivá diskuze a závěry. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 66552