HLAVATÝ, J. Soubor programů pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Student Jindřich Hlavatý začal své úslí věnovat práci bohužel pozdě, což se odrazilo ve faktu, že jeden ze zadaných appletů nedokončil. V odevzdaných appletech jsou ještě mouchy, které by stály za dodělání, aby s nimi mohli studenti pracovat, nicméně v principu fungují podle mých požadavků. Text BP je zčásti nevyvážený v tom smyslu, že některé pasáže jsou zbytečně detailní a některé zase příliš stručné.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená práce je obsahově značně nevyvážená. Její rozsah sice celkem čítá bakalářsky nadprůměrných 59 stran, ale např. barevným prostorům je věnováno 17 stran, zatímco chybí byť jen krátká teoretická zmínka o Grayově kódu použitém v kapitole věnované bitovým rovinám. Uvádění příkladu fotografie v odstínech šedi (obr.2.2) působí v technické bakalářské práci s tématikou zaměřenou na zpracování obrazu poněkud komicky. Obrázky s teoretickou náplní jsou v drtivé většině případů převzaty a řádně ocitovány, množství převzetí je však alarmující. Autor by si měl uvědomit problematičnost využití, byť řádně ocitovaných grafických materiálů bez vědomí původního autora! Obr. 2.10 je navíc převzat ve velmi nízké kvalitě a dokonce s anglickými popisky. Popisek kódu č. 5.8 (v textu práce jsou kódy označovány jako Listing X.X) neodpovídá obsahu. Za nejproblematičtější část práce považuji praktickou stránku předložených výsledků. Zejména pak fakt, že jeden z appletů požadovaných výslovně zadáním nebyl dokončen (viz otázka k obhajobě). Některé funkční detaily appletů jsou dále vzhledem k jejich výukové povaze dosti zavádějící, za minimálně problematické považuji vykreslování a vypisování absolutních hodnot filtrů typu horní propust a Emboss, přičemž odezva těchto filtrů může být obecně i záporná (viz otázka k obhajobě). Vzhledem k zásadním technickým i formálním nedostatkům doporučuji komisi zvážení, zda uvedené výsledky splňují požadavky kladené na bakalářskou práci, zda bylo splněno zadání, a podle reakce studenta na otázky k obhajobě určit, zda je práce jako celek obhajitelná.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 66567