HAMPL, F. Software pro simulaci rozložení akustického tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kurc, David

Student se ve své bakalářské práci zabýval problematikou simulace akustických zdrojů. V textu práce se zmiňuje o teoretických poznatcích, které jsou při simulacích využívány a také uvádí způsob jejich implementace v prostředí Matlab. Dále se krátce dotýká metody wave-filed syntézy a zrcadlení zdrojů, jejichž simulace jsou také k dispozici. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval výsledky svojí práce obzvláště v souvislosti s vytvářením praktické části, tedy vlastního grafického uživatelského rozhraní a jeho funkcí. Po každé konzultaci měl snahu zahrnout do řešení požadavky vedoucího, což se mu ve většině případů povedlo. V samotném textu práce, který je na poměrně dobré formální úrovni, se místy objevují nepřesné formulace (např. výška signálu – výška tónu) nebo překlepy (např. ve vzorci (3.3) chybí „2“). Některé segmenty kódu také nejsou důkladně okomentovány. Seznam použité literatury není uveden ani v abecedním pořadí, ani podle pořadí výskytu v textu. Práci bych dále vytkl nedostatečný popis obrázků některých simulací, ze kterých není na první pohled patrný jejich význam. Např. při demonstraci prostorového aliasingu na obrázku 4.4 není uvedena ani pozice simulovaného zdroje. Parametry některých demonstračních simulací nejsou zvoleny příliš vhodně a celkově postrádám větší rozsah příkladů simulací s různými nastaveními parametrů a obzvláště hlubší diskuzi těchto výsledků.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Úkolem studenta bylo v prostředí Matlab vytvořit funkci s grafickým uživatelským rozhraním, která by umožňovala simulovat interakci více reálných akustických zářičů s řadou doplňujících funkcí jako např. zahrnutí odrazů do simulace. Výsledkem je aplikace, která je kompilátem několika funkcí pro Matlab, které dostal student k dispozici od vedoucího práce, a vlastního studentova kódu. To je poznat i na zdrojovém kódu – střídají se české a anglické komentáře a různé programátorské „rukopisy“ (převzaté kódy byly víceméně zkopírovány, nikoliv přepsány). Samotné převzetí některých částí kódu nevidím jako zásadní problém, protože zadání bakalářské práce by bylo příliš náročné, kdyby jej měl student realizovat celé sám. Student přispěl vlastními částmi kódu, domnívám se, že implementace metody zrcadlení a WFS je jeho prací, stejně jako samotné uživatelské rozhraní. V textu práce ale není uvedeno, že určité části jsou převzaty, což považuji závažné pochybení. Převzaté části lze snadno rozpoznat i podle toho, že jim není v praktické části textu věnováno příliš pozornosti. Jako příklad lze uvést fakt, že v zadání je uvedeno, že budou implementovány algoritmy pro vyhlazení výsledků simulací. Pro vyhlazení v kmitočtové oblasti byl zkopírován algoritmus pásmového vyhlazování navržený školitelem vedoucího bakalářské práce. Tento algoritmus byl navržen jako provizorní a je neefektivní. Vedoucí práce jistě doufal, že se student pokusí implementovat jiný, efektivnější algoritmus, což se ale nestalo. Student ani nepochopil princip vyhlazování modulové kmitočtové charakteristiky, v teoretické části totiž popisuje CPB analýzu, což je něco jiného. Pro vyhlazování směrové charakteristiky je použita funkce Matlabu smooth. Dalšími převzatými částmi jsou směrově-frekvenční analýza, sčítání rychlostních potenciálů ve 2D prostoru a další. Přínosem studenta by mohlo být vytvoření analytického nástroje, který by využíval převzaté i jeho vlastní funkce pro analýzu. Student ale sloučil všechny funkce do jediného souboru s ne příliš propracovaným ovládáním. Kdyby zvolil cestu samostatných funkcí volaných hlavním programem, bylo by možné v budoucnu jeho aplikaci dopracovat, ne příliš zdařilé funkce vylepšit a celou aplikaci dále rozšiřovat. Aplikaci také nelze použít na starších verzích Matlabu kvůli používání novějších konvencí zápisu (např. pro zahození některých výstupních proměnných funkcí), což není vůbec nutné. Text práce má dobrou grafickou úpravu, ale není vyvážený v teoretické ani praktické části. Některé oblasti probírané v teoretické části sice s problematikou přímo souvisí, ale pro samotné řešení práce nejsou důležité. Důležité části, které byly převzaty, student přechází taktním mlčením, a naopak se rozepisuje u nepodstatných věcí, jako jsou funkce Matlabu spectrogram a wavread. V textu jsou místy pravopisné chyby, schází větné čárky a ojediněle se vyskytují předložky na konci řádku a překlepy. I přes výše uvedené vážné výhrady je nutné zdůraznit, že student zvládnul složitou aplikaci pro Matlab s grafickým rozhraním a kromě samotného rozhraní sám vytvořil i některé její důležité části.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 66563