JANÁS, L. Využití senzoru Kinect pro detekci osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Přinosil, Jiří

Cílem práce byl návrh a implementace metody pro detekci osob za použití hloubkového obrazu ze zařízení Kinect. Cíle práce byly splněny. Během řešení bakalářské práce autor výsledky pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Zde bych mohl vytknout snad jen nižší vlastí inveci při návrhu a realizaci řešní. Po formální stránce je práce až na drobné překlepy na dobré úrovni. V práci postrádám popis testovací databáze včetně RGB obrazů pro odpovídající hloubkové obrazy.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Šmirg, Ondřej

Tato práce se zabývá velice aktuálním tématem využití moderního zařízení pro snímání pohybu osob kinekt pro účely zabezpečení průchodů. Navržený algoritmus má detekovat neautorizované průchody do objektu. Po typografické stránce je práce na docela dobré úrovni. Obsah práce je o něco slabší. Začátek práce působí spíše jako článek z vědecko-populárního časopisu, kdy je popisována historie a okolnosti vzniku detekčního zařízení Kinekt. To do odborné práce nepatří. V odborné části práce je pak popis algoritmu pro detekci hlav lidí snímaných ze stropu. Z popisu je vidět, že se student velice dobře naučil s knihovnou OpenCV používanou pro zpracování obrazu v jazyce C++. Student se však více zabývá popisem zdrojového kódu na úkor matematického popisu algortimu. Není taktéž příliš jasné jak získal vstupní data(zda použil Kinect-SDK, či už dostal data zpracována v podobě videa) a co vlasně reprezentují. Kdybych neměl možnost vidět originální data, nebyl bych z práce schopen identifikovat o co se vlastně jedná. Přes tyto výhrady však student prokázal schopnosti práce v programovacím jazyce C++ a dostatečné znalosti v oblasti zpracování obrazu.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 66575