JARNÍK, L. Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a následnou realizaci kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu. Student k řešení práce přistupoval aktivně. Zadání práce bylo splněno, přestože při experimentálním ověřování se přes veškerou snahu nepodařilo najít příčinu nefunkčnosti realizovaného filtru. Po formální stránce je práce na poměrně dobré úrovni. Práci hodnotím B/85.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Herencsár, Norbert

Práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů druhého řádu, s využitím metody autonomních obvodů. Student se zaměřil na netradiční obvodové prvky jako jsou proudový konvejor, napěťový konvejor, transkonduktanční zesilovač a prvek CFTA. Autor v práci uvádí 16 literárních zdrojů, ze kterých většina jsou české časopisecké publikace nebo knihy. U reference [9] není pořadí autorů správné a jeden z autorů není uveden. Úvod práce není dostačující, kromě výsledků práce není nic dalšího sděleno. Chyby lze shledat v celé práci, např. v rovnicích (2.1), (2.7), (4.5 – není přenosovou funkcí dolní propusti). Původnost prezentovaných zapojení, což je cílem práce, je diskutabilní. Například obě zapojení s prvky CFTA jsou převzatá z publikace oponenta, která není v práci citována. Zarážející je i to, že student při ověření vlastností obvodů UCC i UVC používal stejný model obvodu UCC-N1B. Na druhou stranu kladně hodnotím snahu studenta o konstrukci vybraného zapojení i přesto, že výsledky získané simulací se nepovedlo potvrdit, což sám autor práce uznává.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 66577