JELÍNEK, O. Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Student zadání splnil bez výhrad. Během řešení student neprojevoval aktivitu. V první polovině semestru zaostával za plánem prací, ale následně vše vyšším úsilím dohnal. Vytvořená aplikace je plně funkční. Formální zpracování je na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Verner, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním moderních metod na určení pozice stanice definované IP adresou nebo doménovým jménem. V úvodu student provedl rešerši problematiky metod IP geolokace s užším zaměřením na lokalizaci pomocí doménového jména. V praktické části vytvořil vlastní databázi obsahující seznam stanic v internetu definovaných doménovým jménem a geografickou pozicí. Nad touto databází poté vytvořil program pro nalezení geografické pozice po zadání jejího doménového jména a následné zobrazení na mapách Google. Bakalářská práce splnila požadavky zadání na dobré úrovni, vytvořená geolokační metoda však obsahuje velmi malé množství informací o cílové stanici. Chybí informace jako je adresa cílové stanice, kontaktní osoba, případně provozovatel. Z tohoto důvodu bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře/B .

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 66578