KRIŽAN, V. Autentizace pomocí mobilního telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malina, Lukáš

Student pracoval během řešení závěrečné práce velmi aktivně. Práce je pečlivě zpracována. Zadání práce bylo splněno a formální zpracování práce je na výborné úrovni. Menší výhradu bych měl pouze k neošetření některých chybových stavů v aplikaci beam server spojených se čtečkou NFC. Celkové hodnocení činí A / 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Cílem práce bylo analyzovat možnosti autentizace uživatelů v elektronických systémech a implementovat zadaný autentizační protokol v prostředí OS Android. Tento úkol byl bezezbytku splněn, implementace využívá nadstandartní prvky jako např. bezpečné úložiště pro klíče a NFC komunikaci. V teoretické práci bych preferoval věnovat více prostoru autentizaci pomocí hesel místo biometriky, která ve vlastní praktické části není využita. Kapitola 6.1 nedává příliš smysl, popis protokolu HM12 je na mnoha místech nepřesný. Po formální stránce je možné vytknout pouze používání tučného písma pro zvýraznění místo kurzív a relativně málo referencí. Celkově považuji práci za velmi kvalitní, i přes uvedené drobné nedostatky. Přínosem je především velmi dobře zpracovaná praktická část.

Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 66596