ŠTICHOVÁ, Z. Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadanou bakalářskou práci dokončila studentka v požadovaném termínu. Rozsah zadání bakalářské práce splnila studentka v rámci technických možností. Přínos bakalářské práce je v novém návrhu konstrukčních plošek a optimalizaci pracovních parametrů během nanášení pájecí pasty jet printing technologií. Byla sledována reprodukovatelnost nanášení pájecí pasty. V průběhu řešení práce, vzhledem k malé reprodukovatelnosti nanášeného množství lepidla byl redukován rozsah kapitoly týkající se doporučení pro použití lepidla. Studentka dále zpracovala přehled defektů vyskytujících se během dávkování, určila možné příčiny a doporučila korekční opatření pro zvýšení kvality produkce. Studentka se poměrně rychle a ve spolupráci s firmou EMTEST orientovala v řešené a relativně nové jet printing technologii. Studentka navrhla a zpracovala konstrukční zásady pro jet printing technologii a navrhla metodiku sledování reprodukovatelnosti dávkovaného množství tekutých médií i hledáním příčin některých defektů. Při řešení bakalářské práce prokázala studentka dobrou odbornou úroveň a soustředěné zaujetí úkolem. Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna obrázky, fotografiemi i grafy, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční odborné i firemní literatury studentka v širší míře uplatnila při řešení a zpracování bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Žilina, Michal Staník, EMTEST

Bakalárska práca splnila požiadavky zadania a pomohla identifikovať určité nadostatky pri návrhu dosiek plošných spojov (DPS) v našej firme. Zároveň pomohla minimalizovať už vzniknuté chyby návrhu úpravou množstva nanášanej pájkovacej pasty. Upozornila na malé chyby vo výrobnom procese a pomohla ich odstrániť - chyba dizajnu DPS, zavedenie štatistiky chýb a ich vyhodnocovanie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 23172