STAŇKOVÁ, S. Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Alois

Navrhovaná známka

eVSKP id 6536