VACENOVSKÝ, I. Řešení technologie pro součást "hřídel parní turbíny" s optimalizací tvarově složité plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Problematika zpracovávaná v této práci předpokládá značné zkušenosti a sestavit optimální řešení je dosti komplikované. Předložená práce využívá určité firemní podklady a na nich logicky staví své řešení. Celkově je práce zpracována s nadprůměrným zaujetím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Předložená diplomová práce podléhá současným nárokům pro samostatné řešení problému. Z teoretické části je zřejmé, že diplomant kladl důraz na prozkoumání dané problematiky a to za použití odborné literatury z dané oblasti. K vypracování musel nastudovat především elektronickou dokumentaci. Diplomant svým přístupem prokázal schopnost dobré orientace v problematice. V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto DOPORUČUJI diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12579