MIKULKA, Z. Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Zadání diplomové práce bylo splněno a student připravil obraz hypervizoru s instalovanými virtuálními počítači pro vytvoření klastru. Student pracoval po celou dobu řešení samostatně, na druhou stranu jen sporadicky informoval vedoucího o postupu prací. Tak došlo k tomu, že finální podoba obrazu byla k dispozici až po skončení letního semestru a nemohlo dojít k otestování v běžné výuce. Pro úplné odstínění studentů, jakožto uživatelů pouze jednoho z virtuálních počítačů s operačním systémem Windows, od hypervizoru a druhého virtualizovaného počítače s nainstalovaným Octave by bylo vhodné, aby se při startu počítače neobjevovaly loga hypervizoru. Především však musí při ukončení virtuálního počítače s operačním systémem Windows dojít k bezpečnému vypnutí druhého virtuálního stroje i fyzického počítače a ne přepnutí do konzole hypervizoru. Hodnocení ovlivnila také úroveň vlastního textu práce, ve kterém jsou sice podrobně popsány jednotlivé kroky instalace, obsahuje však množství překlepů a slangových výrazů (např. defaultní).Text by také bylo vhodné doplnit blokovými obrázky struktury sítě, logického propojení počítačů, ilustračními snímky obrazovky, apod.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Hasmanda, Martin

Student se ve své diplomové práci věnoval návrhu výpočetního clusteru z více počítačů založeném na operačním systému LINUX a výpočetním prostředí Octave. Práce je obsahově velice krátká. Teoretická část popisuje tvorbu clusterů a jejich dělení s primárním zaměřením na výpočetní clustery. Následně je věnována pozornost prostředkům pro tvorbu paralelních aplikací, jako jsou knihovny PVM nebo MPI. Poté se zabývá hledáním přístupu použití prostředí Octave pro paralelní zpracování výpočetních úloh. Ačkoliv samotná práce je velmi stručná a text práce by mohl být mnohem podrobnější, po praktické stránce odvedl student hodně práce a musel prostudovat velké množství materiálů a dokumentací k použitým softwarovým nástrojům. Jako prostředek pro tvorbu vlastního návrhu clusteru bylo zvoleno knihovny MPI implementující stejnojmennou specifikaci pro podporu paralelního řešení výpočetních úloh v clusterech. Pro využití prostředí Octave bylo použito rozšíření openmpi_ext. Při řešení praktické části návrhu výsledného výpočetního clusteru se student musel dále zabývat problematikou nastavení síťových rozhraní, DHCP, DNS a VLAN a vitalizací v systému LINUX. Práci hodně schází použití obrázků pro názorné příklady a podrobné vysvětlení problematiky v teoretické i praktické části (např. zobrazení návrhu řešení). Dále se v práci vyskytuje velké množství překlepů. Místy to vypadá, jako by to po sobě student nečetl. Špatná formulace některých souvětí. Výpisy kódu a výstupy z terminálu by měli být zapsány přehledněji a s popisky, aby se v tom čtenář neztrácel. Bylo by vhodné čerpat z jiných zdrojů než-li z webových stránek jako např. wikipedie. Student splnil zadání a vzhledem ke zpracování práce hodnotím 75 bodů - C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 74315