HOLÍK, M. Technologie pokovování otvorů v laboratorní výrobě desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadanou bakalářskou práci dokončil student v požadovaném termínu. Rozsah zadání bakalářské práce student splnil bezezbytku v rámci daných technických možností. Přínos bakalářské práce je ve zpracování metodiky a odzkoušení technologie pokovování otvorů v laboratorní výrobě desek plošných spojů. Nad rámec zadání se student podílel na zprovoznění programovatelné vrtačky a jejím využití při zhotovování pokovených otvorů. Student se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Student navrhl a zpracoval metodiku a odzkoušel technologii pokovování otvorů. Aplikoval moderní technologii Shadow v laboratorní výrobě desek plošných spojů s následným zesílením galvanickou mědí pro technologii panel plating. Zhotovením výbrusů, měřením vodivosti pokovení i vážením student dokladoval oprávněnost technologické volby. Při řešení bakalářské práce prokázal student vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna obrázky, fotografiemi i grafy, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční odborné literatury student v široké míře uplatnil při řešení a zpracování bakalářské práce. V teoretické i praktické části, student používal firemní interní předpisy a inspiroval se i doporučeními tuzemských i zahraničních norem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kahle, Petr

Student měl za úkol se seznámit s problematikou pokovování otvorů při výrobě DPS a nalézt a ověřit ekonomickou variantu výroby na laboratorní vybavení ústavu elektrotechnologie. Práci rozdělil do 5. kapitol (plus závěr). Po krátkém úvodu se v teoretickém rozboru, kapitoly 1 až 4, student zabýval jednotlivými fázemi projektu, podrobně rozebral přípravu DPS, přípravu a pokovení otvorů včetně výběru metody. V následné části (kapitola 5) student vhodně využil dostupná zařízení k realizaci praktické části projektu. Student zpracoval bakalářskou práci přehledně a výstižně. Podrobně rozebral zadanou problematiku a je zřejmé, že se v zadané problematice velmi dobře orientuje. Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni a názorně doplňuje rozebíranou problematiku. Celkově lze hodnotit bakalářskou práci jako technicky přínosnou a aktuální zejména vzhledem k možnosti využití při kusové výrobě dvouvrstvých DPS. Připomínky: - na str. 41, první odstavec je několik chyb. Schází slovo "voda"a následná formulace je mírně zmatečná. - bakalářská práce je sice doplněna přehledem použitých zkratek, ale měly by v něm být i ty zkratky, které již byly vysvětleny v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 23163