STANĚK, L. Regulace turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Práce pojednává o regulaci a moderních trendech v regulaci turbodmychadel spalovacích motorů. Autor se zabývá problematikou komplexně, od obecného popisu regulačních pneumatických systémů až po REA regulátory a jejich využití při zkouškách turbodmychadel v testovacích celách. V poslední části práce je detailně popsán návrh regulačního řetězce mimo testovací celu. Student ve své práci využil praktické znalosti z dané problematiky, což je patrné na výsledné kvalitě, odbornosti i rozsahu práce. Tuto práci považuji za vzorově provedenou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Bakalářská práce pana Lukáše Staňa se zabývá problematikou ovládacích prvků regulace turbodmychadel. Celá práce je na velmi dobré úrovni jak po obsahové tak po grafické stránce. Práci vyzdvihuje zejména i to, že její část zpracovává reálnou aplikaci využitou v oblasti vývoje a testování turbodmychadel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38100