JANČI, B. Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalvodová, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 74588