GÁBOR, R. Aplikace elektroerozivního hloubení při technologii výroby vyměnitelných břitových destiček SK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Bylo provedeno vyhodnocení elektroerozívní technologie hloubení a možné aplikace při výrobě lisovacích nástrojů, určených k lisování destiček slinutých karbidů. Diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předmětem předložené diplomové je problematika elektroerozivního hloubení se zaměřením na technologii výroby vyměnitelných břitových destiček ze SK.Práce je členěna do čtyř částí. V úvodních částech autor zpracoval obecnou charakteristiku elektroerozivního obrábění a postupy při výrobě vyměnitelných břitových destiček ze SK. V nosných částech práce autor řeší technologii elektroerozivního hloubení při výrobě vyměnitelných břitových destiček a navazující technicko ekonomické zhodnocení. Připomínky: 1. Některé obrázky nejsou citovány v textu práce -obr. 2.3,3.1,3.7 2. L9 -hrubé pravopisné chyby ve vztahu (1.1) 3. L10 -..."obrábění probíhá na dvou elektrodách"...? 4. Číslování rovnic není systematické -část1-L17- (1.3),(1.4);L32-(3.1) 5. L51 -"Podle...skupinyM(žluté" - nedává souvislost 6. L54 -obr.4.1-není uvedena charaktristika dutin A,B ani stupeň složitosti tvaru 7. L55 -vztah (4.4)-symboly nejsou identické

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12584