JURKA, P. Racionalizace malosériové výroby výpalků v podmínkách firmy PARS Nova a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Byl proveden rozbor možností nekonvenčních paprskových technologií z hlediska potřeb firmy PARS Nova a.s. Bylo provedeno technicko - ekonomické porovnání použití plasmy a laseru a doporučena aplikace plasmového řezání. Diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Téma práce je logicky rozloženo do jednotlivých kapitol. Teoretický úvod je rozpracován na dobré úrovni. Návrh konkrétního řešení je zaměřen na podmínky dané firmy. Praktický výstup ve formě dispozičního řešení lze využít k realizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12592