ZÁTOPEK, J. Aktivní infračervené pohybové čidlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Diblík, Jan

Student se ve své práci zabýval možnostmi využití aktivního infračerveného čidla pohybu. Dostatečně nastudoval problematiku a v laboratorních podmínkách změřil vlastnosti PIR čidla. S využitím změřených parametrů realizoval v podmínkách laboratoře optoelektroniky aktivní čidlo pohybu s využitím laserového zdroje a PIN fotodiody a zdokumentoval jeho vlastnosti. Dokumentace vlastností by mohla být podrobnější. Student přistupoval k práci aktivně, konzultace využíval pravidelně. Po formální stránce má práce nedostatky, zejména v nesouvislosti textu některých kapitol a nevhodné formulace. Práce s literaturou je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace aktivního infračerveného pohybového čidla. Student nejdříve stručně popsal běžně dostupné pohybové čidla. Následně se zaměřil detailněji na pyroelektrické čidlo, které v rámci experimentu i proměřil. Pak se soustředil na sestavení infračerveného pohybového čidla, které sám navrhl a proměřil. Z výsledků měření vyvodil příslušné závěry. Práci jako celek považuji po odborné stránce za zdařilou. Bohužel kvalitu práce jako celku snižují určité nedostatky. Kvalita některých obrázků je katastrofální (např. obr. 3.3 na straně 5 nebo obr. 3.4 na straně 6). V práci se vyskytuje několik nepřesností nebo příliš zobecněných závěrů, popřípadě nesmyslů (strana 16 - Základním parametrem laserové diody je budič). Popis experimentálního pracoviště v kapitole 8. Měření PIR čidla považuji za nedostatečný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Formální zpracování práce F 4/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce C 39/50
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 31055