TRÁGE, D. Časově-frekvenční analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubásek, Radek

Student provedl popis různých metod používaných pro časově-frekvenční analýzu signálů. V programu MATLAB pak provedl jejich srovnání pro různé vstupní signály. Celkově je zadání práce splněno. Některé jím provedené závěry jsou ovšem mylné. Formální stránka práce je velmi podprůměrná. Vyskytují se špatné odkazy na obrázky, rozdílné formátování textu a nekvalitně pořízené obrázky. Student vykazoval nebývalou aktivitu při řešení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce F 8/20
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Hadinec, Michal

Posuzovaná práce se zabývá časově frekvenční analýzou diskrétních a spojitých signálů. Vybrané signály student analyzoval s využitím systému Matlab a porovnal dva základní přístupy transformace, Fourierovu a vlnkovou transformaci. Obsahově tedy práce odpovídá zadání. Formální zpracování práce je však značně nedotažené. V textu není jednotné odsazení, popisky grafů jsou kombinací angličtiny a češtiny, někdy dokonce odkaz přímo chybí a je nahrazen třemi hvězdičkami.To nesvědčí o přílišném zájmu studenta o kvalitní práci. U obrázku 18 a 19 jsem nepochopil, jak souvisí horní lišta prohlížeče obrázků a faxů s Daubechieovou vlnkou. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce F 4/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 22092