DOHNAL, R. Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75216