ŠIKULA, V. Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro měření frekvenčních charakteristik ultrazvukových měničů v prostředí LabView. Tu se podařilo vytvořit a použít ji pro několik experimentálních měření, jejichž výsledky jsou uvedeny v bakalářské práci. Aktivita studenta byla v průběhu řešení nadprůměrná. Student prokázal, že je schopen samostatně nastudovat danou problematiku a získané vědomosti tvůrčím způsobem realizovat. Prokázal tak svoje schopnosti potřebné k získání titulu Bc. Práce byla dokončena v požadovaném termínu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student ve své bakalářské práci navrhl program v prostředí LabVIEW pro měření vlastností ultrazvukových měničů. Samotný návrh programu je velice podrobně a přehledně popsán, stejně tak student dostatečně konzultuje naměřených výsledků. Výsledný program bude jistě přínosný při řešení jiných projektů nebo při výuce. Po formální stránce je práce na výborné úrovní, výhrady mám pouze ke kvalitě některých obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 22085