GULÁŠ, T. Pohonné jednotky automobilů BMW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Mimořádně rozsáhlá a kvalitně po všech stránkách zpracovaná bakalářská práce se zabývá historickým vývojem pohonných jednotek firmy BMW až do současnosti. Je podán účelně uspořádaný přehled nejvýznamnějších technických řešení, jejich kritické zhodnocení a odhadnuty možné cesty budoucího vývoje. Rovněž formální zpracování textu splňuje veškeré požadavky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Bakalářská práce mimořádného rozsahu i kvality podává ucelený přehled historického vývoje pohonných jednotek vozidel BMW od počátku působení firmy až do současné doby. Popis pohonných jednotek i vybraných progresivních technických řešení je uveden se znalostí problematiky a doplněn vždy názornými obrazovými příklady, včetně zhodnocení přínosů k rozvoji automobilní techniky. Rovněž po stránce formální je text zpracován velmi kvalitně, obsáhlé literární zdroje jsou na příslušných místech vždy citovány. Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37017