SUCHÁ, K. Specifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Coufal, Tomáš

Předložená diplomová práce splňuje částečně zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka nad rámec cílů diplomové práce vytvořila dotazník ve kterém zhodnotila vnímání dopravní situace řidiči motocyklů v ČR. Ve vlastním řešení vybraných nehodových situací byly však shledány nedostatky, díky kterým je přínos diplomové práce značně omezený. Studentka prokázala částečnou schopnost samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Práce splňuje základní cíle a rozsah zadání v částečném rozsahu. Přehled aktivní a pasivní bezpečnosti je zpracován dostatečně. Přehledně je také zpracována statistika nehodovosti motocyklů v předchozích třech letech. Výhrady jsou shledány zejména v kapitole 2.4 kde studentka zpracovává nejčastější příčiny vzniku dopravních nehod u motocyklů. Zde je úroveň zpracování nedostatečná, zejména z hlediska absence intervalového diagramu u jednotlivých nehodových dějů, ve výběru nehodových situací, dále pak v absenci podstatných informací a hodnot týkajících se vzniku a průběhu nehodového děje. Nad rámec základních cílů zpracovala studentka přehledný dotazník mezi řidiči motocyklů.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Úroveň zpracování teoretické části se jeví jako dostatečná a prokazuje aplikační schopnosti autora získané studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Úroveň zpracování analytické části se jeví zejména v kapitole 2.4 jako nedostatečná. Nad rámec cílů diplomové práce však studentka zpracovala přehledný dotazník mezi řidiči motocyklů.
Odborná úroveň diplomové práce D Odborná úroveň práce jen částečně splňuje požadavky kvalitní diplomové práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Diplomová práce ilustruje nízkou úroveň pro praktické a teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Práce vykazuje závažné nedostatky při práci s literaturou. Některé grafy např. v kapitole 2.2 nejsou citovány. Seznam použité literatury není v souladu s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální úprava práce je až na některé drobné grafické nedostatky přehledná.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vémola, Aleš

Předložená práce nesplňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka v této práci neprokázala dostatek aplikačních schopnosti, že je schopna samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém. Práce obsahuje velké množství převzatých informací bez toho, aniž by tyto skutečnosti byly náležitě uvedeny. Tuto diplomovou práci nelze doporučit k obhajově.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E V práci mj. zcela chybí návrhy autorky práce na opatření, která by vedla ke snižování nebezpečných situací, respektive snižovala počty nehod motocyklistů v důsledku uváděných nejčastějších příčin.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Ve velké míře jsou převzaty pouze veřejně přístupné informace bez vlastních analýz a z těchto učiněných závěrů.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody F Zpracování dotazníku pro řidiče motocyklů v počtu 30 dotazovaných je nedostatečný, nejsou důsledně uváděny zdroje využitých dat.
Obtížnost a správnost řešení F Zpracovaná práce svým obsahem nesplňuje cíle i rozsah zadání
Přínos pro praktické i teoretické využití F Přínos pro praktické či teoretické využití práce v expertním či soudním inženýrství nelze nalézt, na práci nelze nadále navazovat dalšími pracemi.
Odborná jazyková úroveň C Odborná jazyková úroveň je dobrá, některé výrazy a formulace nepatří do odborné práce, chyby jsou v i v přebíraném odborném textu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D U mnoha pouze přebraných obrázků a grafů je jejich kvalita velmi nízká, neodpovídá požadavků na diplomovou práci magisterského studia.
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 37012