VÍTEK, M. Distribuované systémy na platformě .NET Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Herman, Ivo

Doktorand Martin Vítek zpracoval disertační práci na téma "Distribuované systémy na platformě .NET Framework. Cílem práce bylo řešení sdílených zdrojů ve výše uvedeném prostředí s ohledem na omezení možností vzájemného uváznutí procesů. Definovala nově vlastnosti regionu, prostředku a rozhraní pro 3 druhy synchronizačních skupin: statickou, dynamickou a subjekty. Byl i implementován návrh tohoto modelu včetně způsobů alokace prostředků. Toto jsou poznatky, které doposud nebyly nikde publikovány a přinášejí nový pohled na problematiku řešení serverů na telekomunikační a informační systémy. V práci byly použity i prvky aspektově orientovaného programování. Doktorand na tématu pracoval usilovně zejména během řádného studia. Navrhl a naprogramoval během té doby 3 verze řešení distribuovaných systémů a na základě zpracovaných výsledků navrhl verzi čtvrtou, která byla prezentována v práci. To již bohužel provedl po prezenčním studiu a během několika let. Práce je kvalitně zpracována a je logicky členěna. Má odpovídající množství stran a má i přehledně uvedeny bohaté citace. V práci jsou využity moderní programátorské techniky. Je jen škoda, že uvedené metody nebyly ověřeny i na nových verzích .NET Framework (verze 3,0 a verze 3,5). Dle mého názoru práce splňuje požadavky na ní kladené a doktorand Martin Vítek prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Makáň, Florian

Prof. Ing. Florian Makáň, PhD. Katedra rádioelektroniky FEI STU Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SR florian.makan@stuba.sk Bratislava 20. 9. 2009 Oponentský posudok dizertačnej práce Ing. Martin Vítek: Distribuované systémy na platformě .NET Framework ako podklad pre pokračovanie k udeleniu akademicko-vedeckého titulu doktora v odbore Teleinformatika 1. Všeobecná charakteristika dizertačnej práce Posudzovaná dizertačná práca má primeraný rozsah 115 strán textu, vrátane vložených obrázkov a ďalších 23 strán príslušných náležitostí. Vlastný obsah práce tvorí kapitola Úvod, sedem predmetných kapitol, kapitola Literatúra a Zoznamy použitých skratiek a symbolov. Ďalšími náležitosťami dizertačnej práce sú: Abstrakt a kľúčové slová v českom a v anglickom jazyku, Bibliografická citácia dizertačnej práce, Poďakovanie školiteľovi na začiatku, Curriculum vitae autora, 21 strán Príloh a CD príloha na konci práce. Jadro práce tvoria štvrtá, piata a šiesta kapitola s náplňou: návrh prístupu k zdielaným prostriedkom pomocou vlastného navrhovaného modelu, analytický rozbor problému implementácie a riešenie implementácie navrhnutého modelu. Dizertačná práca je napísaná na vysokej jazykovej, terminologickej, odbornej aj grafickej úrovni. Autor v nej uplatnil vecný, profesionálny štylistický prejav s dobrým didaktickým podaním problematiky. 2. Posúdenie zamerania a aktuálnosti námetu práce Oponovaná dizertačná práca je zameraná na problematiku prístupu k zdielaným prostriedkom distribuovaných systémov, na novej .NET platforme, uľahčujúcej vývoj aplikácií v distribuovanom prostredí internetu a intranetu. Riešenie predmetnej problematiky práce poskytuje priestor pre nové prístupy vývoja aplikácií servisných architektúr prostredníctvom webových služieb. V oblasti distribuovaných aplikácií .NET platforma poskytuje rozšírenie použitia osvedčených prístupov o prístupy s novšími technológiami, vhodnými pre urýchlenie ich vývoja a nasadenia aj v distribuovanom prostredí. Námet dizertačnej práce kmeňovo zapadá do odboru dizertácie - Teleinformatika. Je aktuálny ako z hľadiska vývoja komunikačno-informačných technológií telekomunikácií a elektronických komunikácií tak aj rozvoja informačnej techniky a súčasného stavu vedy. 3. Posúdenie pôvodných prínosov dizertačnej práce Prínosy dizertačnej práce možno zhrnúť nasledovne: Za prvý pôvodný prínos možno považovať vlastný návrh univerzálneho rozhrania, ktorý kvalitatívne rozširuje možnosti štandardného prístupu na platforme .NET, čím predstavuje nový vzor pre riešenie situácií, keď je treba operácie vykonať asynchronne. Ďalším prínosom je úspešné použitie navrhnutého rozhrania v rámci kontroléra rádiovej siete s funkciou vrstvovo orientovanej implementácie brány prepojujúcej rádiovú sieť s IP sieťou. Použitie tohto rozhrania umožnilo úspešnú realizáciu multivláknového komunikačného systému s lepšími možnosťami mnohokanálovej komunikácie. Za prínos práce považujem aplikačné riešenie podľa grafického návrhu z kap. 4, slúžiace ako postup celého teoretického návrhu implementácie aj ako metodická pomôcka pre overenie správnosti realizácie implementácie. Prínosom môže byť aj širšie metodologické využite práce. Vďaka všeobecnejšej povahe prezentovanej implementácie a formálnej teoretickej bázy použitého modelu, možno túto bázu použiť ako základné prostredie, na ktorom možno v praxi realizovať rôzne techniky pre alokáciu zdielaných prostriedkov, alebo iných techník. 4. Posúdenie úrovne publikačnej činnosti autora dizertačnej práce Jadro dizertačnej práce bolo publikované formou vedeckých publikácií v rokoch 2002 - 2009. Ich vedecká úroveň je garantovaná vstupnou recenziou príslušnými redakčnými radami vedeckých periodík a redakčnými výbormi príslušných vedeckých konferencií. Vybrané publikácie sú zdokumentované priloženými reprintami resp. kópiami originálov. Zoznam vlastných prác autora zahŕňa 16 publikovaných vedeckých článkov v renomovaných vedeckých časopisoch, príspevkov z významných vedeckých konferencií alebo seminárov, publikovaných v príslušných zborníkoch. Z nich je u 2 samostatným autorom, u 11 publikácií prvým autorom v spoluautorstve a u 3 ako spoluautor. S uvedeného je vidieť, že autor dizertačnej práce sústavne vedecky pracuje a svoje výsledky pravidelne publikuje na odpovedajúcej vedeckej úrovni. 5. Posúdenie vedeckej erudície autora Zo zoznamu použitej literatúry, ktorý zahŕňa 81 aktuálnych a významných prameňov vyplýva, že autor práce je veľmi dobre zorientovaný v riešenej problematike a vie ju aj správne používať. Predložená dizertačná práca, údaje v prehľadoch o publikačnej činnosti autora ; počet, štruktúra a náplň jeho vedeckých publikovaných prác dokumentujú, že autor ovláda vedecké postupy a metódy a vie tiež používať vo výskumnej činnosti najnovšiu meraciu a výpočtovú techniku. V priebehu rokov 2002 - 2005 sa autor práce sa zúčastnil na riešení 9 vedeckých projektoch, riešených na jeho školiacom pracovisku UTKO FEKT VUT Brno: 2 projektov v rámci UTKO: Ident. Kód FD-K/040 (2002) a Reg. č. IS432129 (2003) Projektu FRVŠ reg. č. 1071/2002/F1, Projektu MŠMT reg. č. LP 01060/2002 Projektu FRVŠ reg. č. 2204/2003/G1, Projektu FRVŠ reg. č. 1645/2004/G1 Projektu FRVŠ reg. č. 2790/2005/G1, Projektu FRVŠ reg. č. 3004/2005/F1 Projektu GAČR reg.č. GA 102/2003/1033 ) Na základe posúdenia dizertačnej práce, uvedených prehľadov o jeho odborných aktivitách a jeho Curriculum vitae vyplýva, že sa jedná o pracovníka s výraznou vedeckou erudíciou. 6. Pripomienky a otázky k práci Pripomienky: 1. Očakával som, že ciele práce budú stanovené exaktnejšie v bodoch. 2. Prínosy práce by mali byť vecne vyjadrené adresnejšie pre vedu a pre prax. 3. str. 102 ...komunikace na libovolném počtu radiových kanálů... - skutočne na ľubovolnom? Otázky: 1. Ktorý operačný systém je najvhodnejší z hľadiska využívania platformy .NET? 2. Prečo publikácie k téme dizertačnej práce končia u autora v r. 2005? 3. Akú má perspektívu platforma .NET v teleinformatike? Záver Podľa môjho názoru posudzovaná dizertačná práca Ing. Martina Vítka zodpovedá všeobecne uznávaným požiadavkám pre udelenie akademicko-vedeckého titulu doktor (Ph.D.) Florian Makáň

Navrhovaná známka

Otázky

Cvrk, Lubomír

Posudek pouze v písemné podobě, založen ve spise doktoranda v archívu vědeckého oddělení FEKT VUT v Brně.

Navrhovaná známka

eVSKP id 23198