KONČINSKÝ, P. Učení bez učitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Předložená bakalářská práce byla pro studenta obtížná a není splněna v celém rozsahu. Chybí srovnání vlivu metrik na výslednou klasifikaci, respektive tvorbu shluků. Přitom na dosažení uvedených výsledků student potřeboval nadstandardní počet konzultací, během kterých bylo nutné látku opakovně vysvětlovat a opravovat studentovu chybnou interpretaci nastudovaných materiálů. Student pracoval vytrvale a zejména ve druhém semestru systematicky, což do jisté míry vyvážilo uvedené handicapy. Po formální stránce práci považuji za méně zdařilou. Celkově hodnotím známkou D, tedy uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Sáblík, Václav

Úkolem studenta bylo provést ve své práci rešerši algoritmů učení bez učitele, vytvořit jejich přehled a popsat principy činnosti. Druhá fáze se týkala konkrétní realizace jednoho vybraného algoritmu. Většina rešerše se zabývá shlukovou analýzou. Autor uvádí základní pojmy a operace před samotnou shlukovou analýzou a v další části již popisuje samotné metody shlukové analýzy. Nutno říct, že většina algoritmů je komentována velmi stručně. U ostatních metod shlukové analýzy se autor omezil pouze na text. Co do obsáhlosti a komplexnosti bych označil rešerši jako stručnou až nedostatečnou s některými hrubými chybami. Například na straně 15 definuje různé eukleidovské vzdálenosti, přitom tato existuje pouze jedna. Ve vzorci 2.7 předkládá Mikowského metriku a tvrdí o ní, že je v sobě kombinuje eukleidovskou a Manhatanskou vzdálenost, přičemž obě zmíněné jsou řazeny pod Minkowského metriku prvního resp. druhého řádu. V rešerši jsem též postrádal srovnání vlivu metrik na schopnost klasifikace, což znamená nesplnění části zadání. Ve stejném duchu se autor zhostil i formulace příkladu. Popisuje velmi stručně matematické operace s vzhledem spíše protokolu než závěrečné práce. Podobným způsobem funguje i samotná programová realizace, která je v textovém režimu. Nutno dodat, že program je plně funkční a i když neošetřený, koná svou funkci dle požadavků. Jeho jednoduchost jej však nepředurčuje k snad jakémukoliv použití než demonstraci nejjednodušších principů. V souhrnu zle říct, že student částečně splnil nutné požadavky zadání. Práce je stručná až nevýrazná, s chybami, program je funkční, ale není valně použitelný. Po formální stránce zle vytknout neustálé střídání odstavců, které nejsou zarovnány do bloku a kazí tak vizuální dojem. Jinak je formální úroveň až na drobné chyby dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 13699