ŠTOHANZLOVÁ, P. Generátor EKG signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření generátoru EKG signálu. Předložená práce je mimořádná jak svým zpracováním, tak i dosaženými výsledky. V programu je zrealizovaná celá řada funkcí nad rámec zadání. Rovněž kladně hodnotím příkladně zpracovanou dokumentaci k výslednému programu. Tento program již je aktivně využíván ve výuce a při řešení dalších prací. Studentka k řešení práce přistupovala aktivně a zodpovědně. Pravidelně využívala konzultaci, na které přicházela řádně připravena s vlastními návrhy řešení dílčích problémů. Práce byla na studentské soutěži EEICT oceněna prvním místem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá generováním EKG průběhu a jeho poruch. V teoretické části práce se studentka zabývá studiem metod pro modelování EKG signálu a popisem poruch srdeční činnosti. V praktické části vybranou metodu realizuje v prostředí LabVIEW, včetně generování popsaných poruch v průběhu. Výstupem práce je velmi kompaktní, přehledný a uživatelsky přívětivý program, resp. virtuální přístroj. Po formální stránce nemám k práci výhrady, použitá literatura je v textu řádně citována a v seznamu zapsána. Na práci velmi oceňuji vypracovanou nápovědu k programu implementovanou přímo do systémové nápovědy programu LabVIEW. O kvalitě bakalářské práce svědčí i fakt, že ji studentka prezentovala na soutěži Student EEICT 2009, kde se umístila na 1. místě v dané kategorii. Předloženou bakalářskou práci navrhuji hodnotít známkou "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 22053